Protecció de dades

Protección de datos

Protecció de dades

La següent Política de Privacitat descriu el tractament de les dades de caràcter personal que AIGÜES COLOMENQUES  du a terme dels seus clients. Disposa d'un resum d'aquesta Política de Privacitat aquí.

 

I. Qui és el responsable de les dades que faciliteu?

El responsable del tractament de les seves dades personals és AIGÜES COLOMENQUES , SL (en endavant, AIGÜES COLOMENQUES), amb domicili social al Carrer de Sils, núm. 5, de  Santa Coloma de Farners (17430) i NIF nº B-55179618.

AIGÜES COLOMENQUES és la companyia encarregada de gestionar el servei municipal de d'aigües.

A l'apartat següent, s'explica quines dades de caràcter personal recull AIGÜES COLOMENQUES i per a quines finalitats s'utilitzen.

II. Quin tipus de dades recull AIGÜES COLOMENQUES ?

AIGÜES COLOMENQUES recull les següents dades de carácter personal:

 • Dades identificatives i de contacte (nom, DNI, telèfon, correu electrònic, etc.), i informació sobre l'habitatge que ocupa (adreça, pis, etc.). Recollim aquestes dades quan vostè signa el contracte d'abastament d'aigua potable.
 • Dades de consum i dades tècniques del subministrament d'aigua potable. Aquesta informació del seu consum és necessària per emetre la factura corresponent.
 • Dades relatives a la seva utilització de la pàgina web corporativa i/o l'oficina virtual (nom d'usuari, contrasenya, registre d'algunes operacions realitzades, etc.). Recollim aquestes dades quan vostè accedeix a la nostra pàgina web corporativa. Si us plau, recordi que en la nostra página web s'utilitzen cookies.
 • Diverses dades facilitades voluntàriament per vostè al posar-se en contacte amb nosaltres. Si vostè es posa en contacte amb nosaltres per qualsevol motiu (amb motiu d'una reclamació, per a comunicar una emergència, per a consultar un dubte, etc.), recollim informació de molt diverses menes, que vostè ens posa al nostre coneixement, amb la finalitat d'atendre la petició que ens realitza.


III. Per a què utilitzem les seves dades personals?

Utilitzem les dades amb les següents finalitats:

 • Prestar el servei que ha contractat. Realitzem diverses gestions necessàries per a executar el contracte de subministrament d'aigua, com per exemple: lectures periòdiques, emissió de factures, informació al client sobre els consums realitzats a través de diferents mitjans, etc. 
 • El tractament d'aquestes dades és necessari per a mantenir la relació contractual amb vostè.
 • Gestionar el subministrament d'aigua i solucionar les incidències que es produeixen en el mateix. AIGÜES COLOMENQUES du a terme tasques de detecció de fuites, control del frau i balanç hidràulic amb l'objectiu de garantir una adequada gestió de l'aigua i el correcte funcionament de la xarxa. 

AIGÜES COLOMENQUES té un interès legítim en tractar les seves dades personals per a detectar fuites i evitar el frau. D'una altra banda, el tractament de les dades relatives al subministrament és necessari per a mantenir la relació contractual amb vostè.

 • Atendre les sol·licituds que vostè voluntàriament ens efectuï, entre altres, reclamacions, consulta de dubtes, tucades d'emergència, etc.
  El tractament d'aquestes dades és necessari per a mantener la relació contractual amb vostè o es basa en el seu consentiment.
 • Realitzar estudis estadístics i/o enquestes de satisfacció en relació amb el subministrament d'aigua que ens ajudin a millorar el servei o dissenyar noves funcionalitats.

a. Estudis estadístics. Realitzem estudis estadístics per a millorar els nostres serveis o dissenyar noves funcionalitats. Per exemple, avaluem els nivells de satisfacció, determinem mitjanes periòdiques de consum i preveiem la demanda d'aigua en diferents zones o municipis.
Aquest tractament té com a base legal l'interès legítim de AIGÜES COLOMENQUES en tractar les seves dades personals i, en particular, la seva opinió sobre el servei i la informació sobre el consum i les avaries que vostè pugui sofrir, per a generar estudis estadístics o agregats que permetin millorar els serveis. 
b. Enquestes de satisfacció. Així mateix, realitzem enquestes de satisfacció relacionades amb el subministrament d'aigua, i per aquest motiu podríem posar-nos en contacte amb vostè a través de telèfon i correu electrònic. En cap cas en prendran mesures que l'afectin de forma individual i les seves dades personals seran anonimitzades.
AIGÜES COLOMENQUES considera que aquesta finalitat és compatible amb la finalitat de subministrar el servei d'aigua, ja que existeix una relació entre ambdues finalitats (realitzem enquestes de satisfacció per a poder prestar-li un millor servei). Entenem, per altra banda, que vostè pot esperar raonablement que la seva informació personal es tracti per a aquesta finalitat.

 

 • Gestionar l'accés i utilització de l'oficina virtual.El tractament d'aquestes dades es basa en l'existència d'una relació contractual amb vostè.
 • Oferir-li o remetre-li informació comercial relacionada amb els serveis d'aigua potable que gestiona AIGÜES COLOMENQUES, i també sobre activitats i esdeveniments relatius a l'esmentat sector, sempre que ens atorgui el seu consentiment. Si vostè ens ho autoritza, podrem enviar-li aquestes comunicacions promocionals, incloent-hi els mitjans electrònics.

El tractament de les dades amb aquesta finalitat es basa en el seu consentiment.

 • Elaboració d'un perfil sobre vostè mitjançant la realització d'un seguiment continu del seu consum d'aigua, i també utilitzar altres dades que ens hagi facilitat, per a oferir-li promocions i serveis personalitzats relacionats amb el sector de l'aigua i sempre que ens atorgui el seu consentiment. Per a això s'utilitzarà, entre altres, les seves dades de telelectura, permetent entre altres coses conèixer en temps real el consum d'aigua que realitza.

El tractament de les dades amb aquesta finalitat es basa en el seu consentiment.

IV. Amb qui compartim les seves dades?

AIGÜES COLOMENQUES té diversos proveïdors que l'assisteixen en l'execució de diferents tasques relacionades amb el servei de subministrament d'aigua. A tall d'exemple, AIGÜES COLOMENQUES col·labora amb altres entitats del seu mateix grup empresarial que l'assisteixen en qüestions tecnològiques com l'emmagatzematge de la informació, la realització de telelectures o la detecció de fraus en el consum d'aigua. També l'assisteixen entitats externes per a la instal·lació i la lectura de comptadors, la gestió d'impagats, la prestació dels serveis d'atenció al client, la realització d'enquestes de satisfacció o la impressió, l'ensobrament i la distribució de factures.

Finalment, AIGÜES COLOMENQUES disposa dels serveis de Microsoft Ireland Operations Limited per emmagatzemar informació diversa a Microsoft Azure, entre la qual hi poden haver les vostres dades personals. Microsoft Ireland Operations Limited pot subcontractar part d'aquestes tasques a Microsoft Corporation, radicada als EUA. Ara bé, en cas que es produeixi una transferència internacional de dades a Microsoft Corporation, aquesta és lícita, ja que s'han establert les garanties adequades per protegir les vostres dades personals. En aquest sentit, Microsoft Corporation (i) està adherida a Privacy Shield i (ii) l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha considerat que les transferències realitzades amb destinació a aquesta són lícites si es donen certes condicions.

AIGÜES COLOMENQUES comunicarà les seves dades personals a les següents entitats que, entre altres, podran utilitzar-les per a:

ENTITAT: AJUNTAMENT SANTA COLOMA DE FARNERS

 • Finalitat: Per a la fiscalització del servei  públic que realitza el titular del servei.
 • Aquesta cessió és legal?: Estem obligats a realitzar aquesta cessió per l'article 248 b) del Decret 179/1995, de 13 de juny, d' Aprovació del Reglament d'Obres, Activitats i Servei, normativa local que regula el servei municipal d'abastament, el Reglament del servei i/o l' Ordenança corresponent, en cada cas.

 ENTITAT: SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS DE SANTA COLOMA DE FARNERS

 • Finalitat: Abans de procedir a un possible tall de subministrament hem de confirmar amb els Serveis Socials que no existeix una situació de risc d'exclusió residencial.
 • Aquesta cessió és legal?:   Estem obligats a realitzar aquesta cessió de dades d'acord amb l'article 6.4 de la Llei 24/2015 (Pobresa Energètica).

 ENTITAT: AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

 • Finalitat: Per al control del tribut “cànon de l'aigua” que recaptem en la factura de l'aigua per compte de l'Agència Catalana de l'Aigua. 
 • Aquesta cessió és legal?: Estem obligats a realitzar aquesta cessió por la Llei 58/2003 (General Tributària).

 ENTITAT: INSTITUT CATALÀ DEL SÒL

 • Finalitat: Per a la gestió de les fiances que recaptem en les factures de contractació, per compte de l'Institut Català del Sòl, organisme de la Generalitat de Catalunya.
 • Aquesta cessió és legal?:  Estem obligats per la Llei 13/1996 i el Decret 147/1997, de 10 de juny, sobre el registro de fiances.

V. Durant quant temps conservem les seves dades?

Les seves dades es conservaran mentre mantinguem una relació contractual amb vostè per a poder gestionar-la adequadament. Un cop finalitzada dita relació, haurem de conservar les seves dades degudament bloquejades durant un període addicional en què podrien existir qualsevol responsabilitat derivada  del servei de subministrament d'aigua o de cada finalitat. 

En cas de que hagi autoritzat l'enviament de comunicacions comercials, mantindrem les seves dades fins al moment que ens sol·liciti deixar de rebre les nostres ofertes.

VI. Els seus drets.

D'acord amb la normativa vigent de protecció de dades pot exercir diversos drets.

 • Sol·licitar l'accés a les seves dades i obtener una còpia de les mateixes.
 • Demanar que es rectifiquin i/o es suprimeixin en alguns casos.
 • Oposar-se a l'elaboració de perfils personalitzats.
 • Solicitar-nos limitar el tractament de les seves dades.
 • Demanar la portabilitat d'aquelles dades que ha facilitat.

En tot moment, si ha consentit de l'enviament de comunicacions comercials, la realització d'enquestes no relacionades amb el servei o l'elaboració de perfils, té dret a revocar el seu consentiment.

AIGÜES COLOMENQUES le reconeix, a més, el dret a presentar una reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades en el cas de que consideri que s'ha fet un tractament incorrecte de les seves dades de caràcter personal. La seva reclamació s'investigarà de forma confidencial i rebrè una resposta del nostre Delegat de Protecció de Dades.  

Per a exercitar els seus drets, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través d'aquests mitjans:

 • Per correu postal a l'adreça: Carrer de Sils, núm.5, 17430 de Santa Coloma de Farners.
 • Per correu electrònic dirigit a l'apartat Contacta del web www.aiguescolomenques.cat.

En qualsevol cas, com afectatat o interessat, pot presentar les denúncies que consideri oportunes davant l'Agencia Española de Protección de Datos o davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.