Protecció de dades

Protecció de dades

 • Política de protecció de dades de clients i usuaris del Servei d'Aigües Colomenques, S.L.

   

  1. Quina finalitat té aquesta política de protecció de dades personals?

  L’objectiu d’aquesta política és donar a conèixer la manera com obtenim, tractem i protegim les dades personals que ens faciliti l’usuari o que recollim a través del web d’AIGÜES COLOMENQUES (d’ara endavant, el “lloc web” o “el web”) i l’Oficina Virtual, per mitjà de formularis i/o cookies, perquè pugui decidir lliurement i voluntàriament si les tractem o no.
  Al web es poden trobar diferents enllaços a plataformes i pàgines gestionades per terceres entitats, des de les quals s’ofereixen serveis comuns per a empreses del grup al qual pertany AIGÜES COLOMENQUES. Aquestes pàgines disposen de la seva pròpia política de privacitat, en la qual es detalla l’entitat responsable del tractament de les dades i les finalitats d’aquest tractament.

  2. Qui és el responsable del tractament de les dades obtingudes a través d’aquest lloc web?

  El responsable del tractament de les seves dades personals és AIGÜES COLOMENQUES, S.L, amb domicili al Carrer de Sils, núm. 5, de  Santa Coloma de Farners (17430) i NIF núm. B-55179618, empresa dedicada a la prestació de serveis relacionats amb la gestió d’aigua potable.

  3. Quin tipus de dades recull AIGÜES COLOMENQUES obtingudes a través d’aquest lloc web, per a què s’utilitzen i quina és la base de legitimació?

  Visitar el web d’AIGÜES COLOMENQUES i navegar per les seves diferents seccions no requereix que l’usuari faciliti cap dada de caràcter personal. No obstant això, recollirem determinada informació relacionada amb la navegació que fa (que no sempreens permetrà identificar-lo) a través de cookies instal·lades en el seu equip. Es poden consultar més detalls sobre això a la nostra política de Cookies. https://www.aiguescolomenques.cat/ca/politica-de-cookies

  L’usuari del web pot efectuar diferents gestions per a les quals caldrà tractar-ne les dades personals:

  (i) Gestions per a les quals no cal que sigui client ni estigui registrat al nostre sistema per exemple: formular queixes, informar de fraus o d’avaries a la via pública o en algun immoble, presentar reclamacions, fer consultes, etc.

  Segons la gestió que s’ha d’efectuar, i per poder atendre-la correctament, es poden sol·licitar dades identificatives (nom, cognoms i DNI, en alguns casos), dades de contacte (adreça postal, telèfon, adreça electrònica, segons la petició), i altres dades relacionades amb la petició que s’efectua, per exemple: adreça del frau o avaria detectada.

  • Les dades es tractaran amb la finalitat de gestionar la sol·licitud continguda al formulari al qual s’accedeix i que es completa.
  • La base de legitimació és el consentiment donat per l’usuari que les facilita, que es posa en contacte de manera voluntària amb AIGÜES COLOMENQUES. Aquest consentiment és revocable en tot cas, sense efectes retroactius (és a dir, no afectaria les peticions o les sol·licituds ja tramitades).

  (ii) Gestions al web que tinguin per finalitat donar-se d’alta com a client/abonat del servei, per exemple: petició de connexió, sol·licitud d’alta, canvi de nom o subrogació d’un contracte preexistent.

  Segons la gestió que s’ha d’efectuar, i per poder atendre-la correctament, es sol·licitaran dades identificatives (nom, cognoms i DNI), dades de contacte (adreça postal, telèfon, adreça electrònica, segons la petició), dades relacionades amb l’immoble per al qual se sol·licita el subministrament o el canvi de titularitat (escriptures de propietat, referència cadastral, contracte d’arrendament, etc.), dades de representació (apoderament, en cas que s’actuï en representació d’una altra persona o una persona jurídica) i dades econòmiques (dades bancàries per a la domiciliació de rebuts).
  Les dades es tractaran amb la finalitat de gestionar l’alta com a client del servei.

  La base de legitimació és el consentiment donat per l’usuari que les facilita, que es posa en contacte de manera voluntària amb AIGÜES COLOMENQUES.
  o L’usuari que es relaciona amb AIGÜES COLOMENQUES per tal de ser client del servei pot trobar més informació sobre el tractament de les seves dades a la política de protecció de dades de clients i usuaris del servei. https://www.aiguescolomenques.cat/ca/proteccio-de-dades 

  (iii) Gestions al web que requereixen que l’usuari sigui client o abonat del servei o una persona autoritzada pel titular del contracte, per exemple: completar l’autolectura, fer pagament en línia de factures, etc.

  Les dades introduïdes es tractaran amb la finalitat d’efectuar la gestió seleccionada en el marc del seu expedient de contracte per generar els rebuts del servei prestat.

  Si gestiona el pagament en línia de factures, serà dirigit a pàgines gestionades per terceres entitats (banca en línia) que col·laboren amb AIGÜES COLOMENQUES. Aquestes pàgines disposen de la seva pròpia política de privacitat, en què es detalla l’entitat responsable del tractament de les dades i les finalitats d’aquest tractament.

  AIGÜES COLOMENQUES tracta les dades a partir del consentiment donat per l’usuari que les facilita, el qual es posa en contacte de manera voluntària amb AIGÜES COLOMENQUES.

  (iv) Gestions que requereixen necessàriament el registre a l’Oficina Virtual o “Àrea de clients” del web: A través de l’Oficina Virtual, el client pot accedir a les seves dades a l’expedient del contracte i, a més, modificar-les (dades de contacte, dades bancàries, sempre que sigui el titular del compte), introduir dades de lectura del període, activar la factura electrònica, sol·licitar duplicats de factures, activar el pla 12 gotes, entre d’altres.
  Per registrar-se a l’Oficina Virtual, cal que l’usuari sigui client o abonat del servei i que accepti les condicions d’ús que es mostren a l’inici del procés de registre.

  El tractament de les dades a l’espai de l’Oficina Virtual és necessari per gestionar la relació contractual subscrita entre el client i AIGÜES COLOMENQUES. Els clients d'AIGÜES COLOMENQUES disposen d’informació addicional sobre el tractament de les seves dades personals a la política de protecció de dades de clients i usuaris del servei. https://www.aiguescolomenques.cat/ca/proteccio-de-dades

  4. Tràmits efectuats per un tercer o en nom d’una empresa i per administradors de finques

  Com a norma general, l’usuari del web, a través dels formularis que hi ha disponibles, facilitarà únicament dades personals de què és titular. No obstant això, s’admetrà que l’usuari faciliti dades d’un tercer sempre que (i) hagi obtingut les dades de manera lícita; (ii) disposi d’autorització i hagi informat l’afectat, si escau, del tràmit o la consulta que efectuarà.

  Els tràmits i les consultes que es facin a través del web els ha d’efectuar l’usuari en nom propi. Com a excepció del que s’ha indicat anteriorment, es poden fer gestions en nom de tercers en cas de:

  • Persona amb l’autorització expressa del titular.
  • Representants o persones de contacte de persones jurídiques que actuïn en nom d’aquestes.
  • Administradors de finques degudament col·legiats, que actuïn en nom de comunitats de propietaris i altres clients.

  Les dades personals dels representants, les persones de contacte i els administradors de finques es tractaran, a partir de l’interès legítim (d’acord amb el que disposa l’article 19 de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals), amb l’única finalitat de gestionar la petició efectuada en nom d’un tercer.
  En cas que les dades personals aportades pertanyin a un tercer, qui les facilita garanteix que ha informat aquest tercer d’aquesta política de privadesa i que n’ha obtingut l’autorització per facilitar les seves dades a AIGÜES COLOMENQUES amb les finalitats assenyalades. Igualment, garanteix que les dades aportades són exactes i actualitzades, i és responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

  5. Qui pot accedir a les dades personals facilitades a AIGÜES COLOMENQUES a través d’aquest lloc web?

  AIGÜES COLOMENQUES utilitza prestadors de serveis per fer algunes tasques pròpies del contracte. Aquests prestadors, en cas necessari, hauran d’accedir a les dades d’usuaris per poder dur a terme la gestió que se sol·licita. D’altra banda, tindran la condició d’encarregats del tractament, i únicament tractaran les dades personals conforme a les instruccions d’AIGÜES COLOMENQUES. En cap cas utilitzaran les dades personals de l’usuari per a finalitats pròpies o diferents de les detallades en aquesta política.
  Per qüestions d’eficiència del servei, alguns dels nostres proveïdors estan situats en països no inclosos a l’espai econòmic europeu (EEE), o bé, tot i estar situats a l’EEE, comparteixen la informació amb altres entitats situades fora d’aquest territori. AIGÜES COLOMENQUES garanteix que:

  • Les transferències es fan a països que la Comissió Europea considera que proporcionen un nivell de protecció equiparable a l’europeu.
  • Si no hi ha aquesta declaració d’adequació (en l’actualitat, només es fan transferències als EUA en aquestes circumstàncies), s’han signat les clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea.

  Aquesta informació es pot consultar a la pàgina de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades: https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/cumple-tus-deberes/medidas-de-cumplimiento/transferencias-internacionales
  Per a més informació, es pot contactar amb el delegat de protecció de dades d’AIGÜES COLOMENQUES.

  6. A qui comuniquem les teves dades?

  AIGÜES COLOMENQUES no comunica a tercers les teves dades personals recollides a través d’aquest lloc web, llevat que ho consentis o que hi estiguem obligats legalment.
  Quan calgui el teu consentiment per comunicar les teves dades personals a tercers, als formularis de recollida de dades t’informarem de la finalitat del tractament, de les dades objecte de comunicació, així com de la identitat o els sectors d’activitat dels possibles cessionaris de les teves dades personals.
  AIGÜES COLOMENQUES sí que podria estar obligada a comunicar en alguns casos dades d’usuaris, es tracti o no de clients, a les administracions competents titulars de serveis o de conceptes tributaris associats als serveis que presta quan se li requereixin amb aquesta finalitat, quan la comunicació sigui necessària per atendre la sol·licitud o la consulta, o quan sigui necessari per gestionar judicialment una situació de frau.
  En particular, AIGÜES COLOMENQUES està obligada a comunicar les dades personals dels seus clients a determinades administracions, tal com es detalla a l’apartat 7 (“A qui comuniquem les teves dades?”) de la política de protecció de dades de clients i usuaris del servei. https://www.aiguescolomenques.cat/ca/proteccio-de-dades

  7. Durant quant de temps conservem les teves dades?

  Les dades dels clients es conservaran mentre es mantingui la relació contractual, per poder gestionar-la adequadament. Un cop finalitzada aquesta relació (transcorreguts els terminis de l’operació de cobrament de rebuts pendents i resolts els conflictes oberts en relació amb el servei), hem de conservar les teves dades degudament bloquejades durant un període addicional en què hi pot haver qualsevol responsabilitat derivada dels serveis prestats o dels tractaments realitzats.
  Les dades de no clients facilitades per altres gestions (consultes, comunicacions de fraus, etc.) es conservaran durant el temps que calgui per gestionar la teva sol·licitud, més un període addicional a l’efecte d’atendre les possibles responsabilitats legals que en derivin.

  En cas que hagis autoritzat l’enviament de comunicacions comercials, mantindrem les teves dades fins al moment en què ens indiquis que vols deixar de rebre les nostres ofertes, fins i tot encara que hagis finalitzat la relació contractual amb nosaltres.

  8. Quins són els teus drets en matèria de protecció de dades i com pots exercir-los?

  La llei reconeix, en cas que n’hagis atorgat el consentiment, el dret a poder retirar-lo en qualsevol moment, així com a poder exercir els drets següents en matèria de protecció de dades:

  DRET CONTINGUT
  Accés Pots consultar quines dades personals estan incloses a les bases de dades d'AIGÜES COLOMENQUES.
  Rectificació Pots modificar les teves dades personals si són inexactes o incompletes.
  Supressió Pots sol·licitar que eliminem les teves dades personals.
  Limitació del tractament

  Pots sol·licitar la limitació al tractament de les teves dades en els casos següents:

  • Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les teves dades.
  • Quan el tractament és il·lícit, però t’oposes a la supressió de les teves dades.
  • Quan AIGÜES COLOMENQUES no necessiti tractar les teves dades, però les necessitis per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Quan t’hagis oposat al tractament de les teves dades per al compliment d’una missió en interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els teus.

   

  Portabilitat Pots rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagis facilitat, així com transmetre-les a un altre responsable.


  Per exercir els drets anteriors o revocar el consentiment prestat, n’hi ha prou que ens enviïs la sol·licitud per qualsevol dels mitjans següents:

  • Per correu postal a l’adreça: Passeig de la Zona Franca, nº48, Barcelona.
  • Mitjançant l’apartat “Contacta” del web AIGÜES COLOMENQUES
  • Registrant la teva sol·licitud a qualsevol de les nostres oficines del servei.

  Caldrà aportar una fotocòpia del DNI o document equivalent que acrediti la identitat i sigui considerat vàlid en dret. En cas que s’actuï mitjançant representació legal, s’haurà d’aportar, a més, el DNI i un document acreditatiu de la representació.
  A més, a AIGÜES COLOMENQUES s’ha nomenat un delegat de protecció de dades amb qui pots posar-te en contacte si tens qualsevol dubte o queixa en matèria de protecció de dades. Pots posar-te en contacte amb el delegat de protecció de dades per qualsevol dels mitjans següents:

  • Adreça electrònica: dpo@sorea.cat
  • Correu postal: Passeig de la Zona Franca, nº48, Barcelona A/A del delegat de protecció de dades.

  La teva reclamació s’investigarà de manera confidencial i rebrà una resposta del nostre delegat de protecció de dades.
  En tot cas, com a afectat o interessat, pots presentar una denúncia davant l’autoritat de protecció de dades competent.

  9. Xarxes socials

  Como a norma general, els perfils corporatius d’AIGÜES COLOMENQUES en xarxes socials (Twitter, Facebook, etc.) tenen un caràcter merament informatiu. Si se’ns faciliten dades a través de missatges privats en xarxes socials amb motiu d’una consulta o petició feta per aquest mitjà, les dades personals facilitades s’utilitzaran exclusivament per atendre la petició feta, en els termes exposats en aquesta política. Cal recordar que no s’han d’incloure dades personals pròpies o de tercers (com ara adreces electròniques, nom, telèfon o número de contracte) a través de missatges oberts en cap xarxa social. Davant el dubte de si el missatge pot ser llegit per tercers, aconsellem que el contacte es faci per un altre canal.

   

 • Política de protecció de dades relativa al control de temperatura en accessos

  Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

  El tractament de les dades personals relatives a la presa de temperatura amb termòmetres per part dels empleats és responsabilitat d’AIGÜES COLOMENQUES,S.L. (d’ara endavant,“AIGÜES COLOMENQUES”),amb domicili al carrer de Sils, 5, de Santa Coloma de Farners, i CIF B-55179618.

  Quines dades es tracten?

  Es tractarà la temperatura corporal dels interessats. L’empleat es prendrà la temperatura; únicament haurà de manifestar si supera els 37,5 °C, segons el protocol del qual ha estat informat; i comunicar-ho a Recursos Humans (RH) i Prevenció de Riscos Laborals (PRL). 

  Amb quina finalitat es tractaran les dades personals? 

  Les dades de temperatura corporal seran tractades, únicament i exclusivament, amb la finalitat de no permetre l’accés a les instal·lacions d’AIGÜES COLOMENQUES a les persones que superin determinada temperatura, a fi de protegir la seguretat i la salut en l’entorn laboral durant la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, seguint les indicacions del Departament de Seguretat i Salut Laboral d’AIGÜES COLOMENQUES, i contribuir, així mateix, a la contenció de la malaltia.

  Durant quant temps es conservaran?

  Les dades facilitades per l’empleat seran conservades durant el termini necessari per fer la comprovació pertinent, i posteriorment seran eliminades. 

  Excepcionalment, AIGÜES COLOMENQUES conservarà una còpia de les dades durant un termini superior quan, en el mateix moment del registre, s’hagi produït una reclamació de l’interessat amb motiu de la denegació de l’accés a la instal·lació o edifici. En aquest supòsit, les dades es conservaran únicament durant el termini de temps necessari per atendre la reclamació o l’exercici de les accions que se’n puguin derivar, i posteriorment seran eliminades.

  Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

  La base legal per al tractament de les dades personals és: i) donar compliment a l’obligació prevista als articles 14 i 18 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en virtut dels quals la companyia ha d’implantar tots els mitjans necessaris per garantir la seguretat i la salut dels seus empleats i altres persones externes a les seves instal·lacions i edificis; i ii) la necessitat de protegir l’interès vital de l’interessat o d’altres persones físiques.

  Quines mesures de seguretat s’han implantat per protegir les dades personals?

  AIGÜES COLOMENQUES ha implantat mesures perquè únicament els empleats es prenguin la temperatura, sense implicacions de tercers. Així mateix, ha implantat mesures tècniques i organitzatives adequades per, posteriorment i una vegada hagi comunicat aquella dada a RH i PRL, garantir-ne la seguretat i evitar-ne la destrucció, pèrdua, accés o alteració il·lícits. A l’hora de determinar aquestes mesures, s’han tingut en compte criteris com l’abast, el context i les finalitats del tractament, l’estat de la tècnica i els riscos existents.

  Comunica AIGÜES COLOMENQUES les dades personals a tercers?

  Només es comunicaran les dades personals a tercers si és necessari fer-ho per donar compliment a obligacions legals, com ara comunicacions a les autoritats sanitàries en cas que ho requereixin.

  Hi ha altres entitats que puguin tenir accés a les dades personals? 

  La companyia disposa de diversos proveïdors que assisteixen els empleats i externs en l’execució de diferents tasques relacionades amb el tractament de les dades personals, i als quals s’exigeix el compliment estricte de la normativa de protecció de dades, mitjançant la subscripció del corresponent contracte d’encarregat de tractament.

  Quins són els drets en matèria de protecció de dades i com es poden exercitar?

  La llei reconeix els drets següents en matèria de protecció de dades, aplicables tant a l’empleat com a l’extern:

  Dret

  Contingut

  Accés

  Podrà consultar quines dades personals tenim.

  Supressió

  Podrà sol·licitar que eliminem les seves dades personals.

  Oposició

  Podrà sol·licitar que no tractem les seves dades personals per a algunes finalitats concretes.

  Limitació

  Podrà sol·licitar que limitem el tractament de les seves dades personals, en determinades circumstàncies.

  Autoritat de control

  En tot cas, com a interessat, té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat competent, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per defensar els seus drets, i ho pot fer a través de la pàgina web www.aepd.es

  Per exercitar aquests drets, fer una consulta o plantejar dubtes sobre el tractament de les dades personals, n’hi ha prou d’enviar una comunicació al delegat de protecció de dades d’AIGÜES COLOMENQUES per correu electrònic a l’adreça dpo@sorea.cat, o bé mitjançant el correu postal a l’adreça: Carrer de Sils, 5, a Santa Coloma de Farners, a l’atenció del delegat de protecció de dades d’AIGÜES COLOMENQUES, S.L., amb la referència “Protecció de dades”

 • Política de videovigilància i control d'accés

  La present política descriu el tractament que realitza AIGÜES COLOMENQUES, S.L. de les dades de caràcter personal recollides a través de les càmeres de videovigilància i del llocs i dispositius de control d’accés a oficines o instal·lacions del servei.

  Qui és el responsable de les dades recollides?

  El responsable de les dades de caràcter personal és AIGÜES COLOMENQUES, S.L., amb domicili al carrer de Sils, núm. 5 (17430) de Santa Coloma de Farners.

  En cas que tingui algun dubte o consulta en relació al tractament de les seves dades de caràcter personal, posis en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades (“DPO”) al correu electrònic dpo@sorea.cat, o a la direcció postal: al carrer de Sils, núm. 5 (17430) de Santa Coloma de Farners.

  El DPO és l’encarregat de vetllar pel compliment de la normativa de protecció de dades i les polítiques corporatives de privacitat en relació als tractaments efectuats per AIGÜES COLOMENQUES, S.L., incloent els relatius a videovigilància i control d’accés.

  Per a què utilitzem les vostres dades personals?

  Recollim diferents dades personals, que trobareu detallades a l’apartat següent, amb la finalitat principal de garantir la seguretat de les nostres instal·lacions. En particular: 

  • Les dades recollides mitjançant el sistema de videovigilància són tractades per garantir la seguretat dels béns i les persones que es troben a les nostres instal·lacions.
  • Les dades recollides mitjançant els nostres sistemes de control d’accés són tractades per:
   • facilitar l’accés a les oficines, la zona de treball i les àrees restringides; 
   • assignar la targeta d’accés corresponent;
   • portar un control de les entrades de personal extern i visitants;
   • garantir la seguretat dels béns i les persones que es troben a les nostres instal·lacions.

  Quin tipus de dades personals tractem?

  • Dades identificatives (nom, DNI, empresa a la qual pertanyeu, persona que visiteu, etc.)Us sol·licitarem aquestes dades quan us presenteu al mostrador de recepció, a fi d’atorgar-vos un targeta de visita per accedir a l’edifici.
  • Dades generades per la vostra targeta d’accés. Cada cop que passeu la vostra targeta pel torn d’accés, quedarà emmagatzemada l’hora d’entrada/sortida.
  • Gravacions d’àudio i vídeoEn romandre dins del camp de gravació de les càmeres de videovigilància instal·lades al nostre edifici, la vostra imatge pot ser gravada. No hi ha cap càmera oculta. Totes les càmeres estan senyalitzades.

  Legitimitat del tractament

  Tractem les vostres dades personals sobre la base de l’interès públic, per garantir la seguretat de les persones, els béns i les instal·lacions.

  Amb qui compartim les vostres dades?

  No es cediran dades a tercers, excepte per obligació legal. En cas que detectem que s’ha produït un incident de seguretat o tinguem indicis de la comissió d’algun delicte (furts, material destrossat, agressió a persones, etc...), les dades recollides per les nostres càmeres de videovigilància i sistemes de control d’accés seran posades a disposició de les Forces i Cossos de Seguretat i/o Jutges i Tribunals competents. 

  Durant quant de temps conservem les vostres dades?

  Les dades recollides es suprimeixen en un termini màxim de 30 dies (a comptar des de l’enregistrament). Excepcionalment, AIGÜES COLOMENQUES, S.L. conservarà una còpia de les dades durant un termini superior si s’ha produït un incident de seguretat o existeixin indicis de comissió d’algun delicte (per exemple, un robatori).

  Sus derechos

  La normativa vigent de protecció de dades us reconeix diferents drets:

  • Dret d’accés a les vostres dades i d’obtenir-ne una còpia.
  • Dret de supressió o rectificació.
  • Dret a la limitació del tractament.
  • Dret d’oposició.
  • Dret de portabilitat de les dades que heu facilitat.

  Si us plau, tingui en compte que, encara que vostè pot exercir qualsevol dels drets previstos en la normativa, les especials característiques del tractament regulat en aquesta política no ens permeten respondre positivament la seva petició en tots els casos. Per exemple, no podem rectificar una gravació de videovigilància o un log o registre d’accés en el que es mostra automàticament la seva hora d’entrada en les nostres instal·lacions.

  Vostè té dret a presentar una reclamació davant el DPO en cas de que consideri que s’ha fet un tractament incorrecte de les seves dades de caràcter personal. La seva reclamació s’investigarà de forma confidencial i rebrà una resposta del nostre DPO.

  Per exercir els vostres drets, podeu contactar amb nosaltres a través dels mitjans següents:

  • Dirigint una carta per correu postal a la direcció: al carrer de Sils, núm. 5 (17430) de Santa Coloma de Farners.
  • A través del “Contacta” de la nostra web: www.aiguescolomenques.cat

  En tot cas, com a afectat o interessat, pot presentar una denúncia davant l'autoritat de protecció de dades competent, en aquest cas, l’Agència Española de Protecció de Dades o l’organisme autonòmic competent.