Control de la qualitat de l’aigua

AGUA DE CALIDAD

Aigua de qualitat

A Aigües Colomenques ens prenem molt seriosament la teva salut i a la del nostre entorn. Et garantim que l’aigua que reps a casa teva compleix tots els requisits legals, ofereix la màxima seguretat de consum i supera els controls de qualitat més exhaustius.

La Unió Europea i la legislació espanyola determinen la qualitat que ha de tenir l’aigua de l’aixeta mitjançant el Reial decret 3/2023, de 10 gener, pel qual s’estableixen els criteris tecnicosanitaris de qualitat de l’aigua de consum, i el seu control i subministrament. De manera consensuada amb l’autoritat sanitària, a Aigües Colomenques hem desenvolupat el Pla de control analític, que estableix la freqüència i els paràmetres que cal analitzar per assegurar el compliment total del Programa de vigilància sanitària de l’aigua de consum autonòmic.

Per garantir la qualitat de l’aigua i que aquesta sigui completament segura per al consum humà, a Aigües Colomenques portem a terme nombroses anàlisis i controls, en laboratoris acreditats i certificats, que permeten garantir la màxima fiabilitat dels resultats. Les dades es remeten al Ministeri de Sanitat i es publiquen al Sistema d’Informació Nacional d´Aigües de Consum (SINAC).

Cal recordar que la responsabilitat d’assegurar la qualitat de l’aigua de l’aixeta és compartida. Hi estan implicats el Ministeri de Sanitat, les autoritats sanitàries de les comunitats autònomes, els ajuntaments, l’empresa subministradora i cada propietari de les instal·lacions interiors dins de la seva propietat.

Tipus d’anàlisi

Tipus d’anàlisi

Per assegurar la qualitat de l’aigua, es porten a terme els tipus d’anàlisi següents:

Anàlisi de control a la xarxa de distribució

Per determinar els caràcters fisicoquímics, organolèptics i microbiològics de l’aigua.

Anàlisi completa de la xarxa i els dipòsits

Per determinar els caràcters organolèptics i fisicoquímics, els metalls, els trihalometans, els plaguicides, els hidrocarburs aromàtics policíclics i els caràcters microbiològics.

Anàlisi de radioactivitat

D’acord amb l’última modificació feta al Reial decret 3/2023, s’estableix que s’ha de determinar el potencial d’activitat radioactiva en les aigües de consum humà.

Determinació del clor residual lliure in situ

Per garantir la desinfecció correcta de l’aigua

contenido_calidad_agua_santacolomadefarners_17180

A continuació, pots accedir a informació diversa sobre la xarxa de distribució del teu municipi, d’acord amb el Reial decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s’estableixen els criteris tecnicosanitaris de la qualitat de l’aigua de consum, i el seu control i subministrament (propietat de les infraestructures, reclamacions, plans sanitaris de l’aigua, etc.).

A més de la informació que conté aquest apartat, pots consultar informació sobre factures, preus i bonificacions a l’apartat “El teu servei”, i informació sobre el cicle de l’aigua i consells d’ús de l’aigua, a l’apartat “La teva aigua” d’aquest mateix web.

Les infraestructures hidràuliques del municipi de Santa Coloma de Farners són gestionades per Aigües Colomenques, SL, B55179618, https://www.aiguescolomenques.cat/, la propietat de les quals pertany a l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, P1719100H, https://www. scf.cat/

Al web de SINAC trobaràs la informació relativa a les xarxes de distribució, la seva denominació a SINAC, la zona d’abastament a què pertanyen i la població subministrada

Durant l’any 2023 les queixes rebudes relacionades amb aspectes dins l’abast de l’RD 3/2023, de 10 de gener, pel qual s’estableixen els criteris tecnicosanitaris de la qualitat de l’aigua de consum, el control i el subministrament han estat inferiors al 0,1 % de la població subministrada.

El pla sanitari de l’aigua o PSA és una metodologia de treball basada en les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i altres entitats internacionals. 


La legislació espanyola ha incorporat aquest sistema de gestió de la qualitat de l’aigua i estableix l’obligació de realitzar un PSA en el capítol IV i Annex VII del Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s’estableixen els criteris tècnic-sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum, el seu control i subministrament.


La realització del PSA consisteix en analitzar les dades i successos relacionats amb la qualitat i continuïtat del subministrament d’aigua en el municipi, des de la captació fins al punt d’entrega de l’aigua al ciutadà. L’anàlisi d’aquestes dades permet prioritzar l’actuació davant els riscos i establir mesures preventives o barreres múltiples que els minimitzin o eliminin. 


L’objectiu final del PSA és garantir sistemàticament que l’aigua sigui salubre i neta, que compleixi amb les garanties sanitàries i que el servei sigui continu, amb quantitat i pressió suficient. 


El PSA elaborat es revisa anualment i les dades analítiques generades retroalimenten el sistema, per fer-lo cada vegada més robust, enfortint el principi de prevenció de riscos i aportant una millora contínua de l’abastament. 


Finalment, les autoritats sanitàries comproven i aproven els Plans Sanitaris elaborats anualment, fet que garanteix el compliment, grau d’implantació i eficàcia d’aquest. 


Segons l’anterior, aquest municipi disposa del PSA elaborat per l’any 2023, i en el moment de la seva elaboració no existeixen incompliments de qualitat o continuïtat de l’aigua de consum pel qual no es requereix establir mesures correctores ni preventives.