Programes d'educació ambiental

Publicador de continguts

Aqualogia

 

Aqualogia és el programa escolar de l’aigua que apropa els cicles natural i urbà de l’aigua a l’alumnat d’educació primària. Amb un enfocament basat en la cura de l’entorn, la sostenibilitat dels recursos i l’actuació sobre el canvi climàtic, Aqualogia descobreix a l’alumnat de primària el cicle integral de l’aigua, com aquesta arriba a les nostres cases i quins tractaments són necessaris per consumir-la i retornar-la al medi natural. Els educadors i educadores que duen a terme les sessions d’Aqualogia a les aules també posen a la disposició del professorat una eina didàctica adaptada al currículum de cada cicle educatiu, perquè puguin seguir tractant el tema al llarg del curs. La durada de les sessions presencials és de 90 minuts.
 
Podeu sol•licitar la sessió presencial per al vostre grup classe a través del formulari d’inscripció.
 
D’altra banda, en el curs 2021-2022, el programa es va digitalitzar per tal de garantir l’accés a tots els continguts i recursos didàctics, sigui a l’aula o des de casa. El contingut del programa es troba en una aula digital específica per a cada grup escolar, a la qual podrà accedir tant el docent com l’alumnat, de manera anònima.
 
Podeu sol•licitar l’accés a l’aula digital a través del formulari d’inscripció. Un cop enviat el formulari, us confirmarem el registre per al mes seleccionat i us proporcionarem el vostre usuari i l’enllaç a l’aula. Podreu triar entre fer l’activitat a l’aula o des de casa en remot. Així mateix, disposareu d’un servei d’assistència pedagògica per resoldre dubtes i incidències, i, a més, tindreu a l’abast les eines per avaluar el progrés del vostre grup.

Quins són els objectius?

 • Conscienciar sobre la importància de l’aigua.
 • Fomentar una actitud positiva envers el medi ambient mitjançant el coneixement dels cicles natural i urbà de l’aigua.
 • Conscienciar sobre la crisi climàtica i promoure l’actuació col·lectiva per encarar-la.
 • Potenciar la participació i la interacció dels alumnes mitjançant l’ús de les noves tecnologies amb un programa 100% online.
 • Posar a disposició del professorat i els escolars una eina didàctica adaptada al currículum de cada centre educatiu.

 

Formulari d'inscripció

groupid: 9304276, currentGroupId: 9304276

De la natura a casa

 

Com bé saps, l'aigua és un recurs del qual no podem prescindir a la nostra vida quotidiana. Però, com es potabilitza? Com arriba fins a casa teva? Per conèixer el cicle de l'aigua, selecciona el teu perfil.

 • Vaig a primària

  • Vols conèixer el cicle natural? 

   Cicle natural del aigua

   1. Evaporació
    Els mars i oceans són grans masses d'aigua salada. Perquè aquesta aigua sigui dolça, necessita un procés que fa la mateixa naturalesa. Aquest procés s'anomena el cicle natural de l'aigua.
   2. Condensació
    A l'atmosfera, el vapor d'aigua es condensa, és a dir, es torna líquid una altra vegada, en forma de petites gotes que queden en suspensió al cel i formen els núvols.
   3. Precipitació
    El vent arrossega els núvols cap als continents on nosaltres vivim. A causa dels canvis de pressió i de temperatura, els núvols deixen caure l'aigua dolça acumulada, en forma de pluja. Als llocs on fa molt de fred, pot caure en forma de neu o calamarsa. Per exemple, a les muntanyes i els llocs alts.
   4. Infiltració i escolament
    L'aigua de la pluja o el desglaç de la neu llisca per les muntanyes formant valls i rius. Part d'aquesta aigua que recorre la terra es pot filtrar a la terra, formant rius o llacs subterranis. En diem aqüífers.
   5. Retorn al mar

    Més o menys lentament, segons el cas, una gran part de l'aigua acaba retornant al mar, d'on tornarà a evaporar-se per començar novament el cicle. Una altra part s'evaporarà abans d'arribar-hi, directament des de la superficie de la terra.

  • Descobreix el cicle urbà

     Cicle urbà del aigua

   1. Captació
    Per tenir aigua per beure a casa o a l'escola, la primera cosa que fem és recollir l'aigua de la natura. L'aigua natural es troba als rius, al mar o als aqüífers. A més de recollir-la, també hem de conduir-la fins a les plantes de potabilització.
   2. Potabilització
    L'aigua de la natura no es pot beure. Per poder beure-la,  cal tractar-la a la planta de potabilització amb tècniques sofisticades perquè pugui ser consumida. L'aigua que arriba a través d'uns conductes la fem passar per unes reixes per filtrar-la de fulles, branques, pedres i altres objectes. De seguida hi afegim una mica de clor, el clor és el nostre millor amic... És com el sabó i serveix per netejar-la de microbis. Després passa per uns filtres molt fins, que fan que l'aigua quedi netíssima. L'aigua ja està neta, però encara no es pot beure, i llavors afegim una mica de clor a l'aigua, perquè viatgi amb ella per tots els conductes sense cap microbi.
   3. Transport, emmagatzematge i distribució
    L'aigua, una vegada potabilitzada, viatja per unes canonades fins als dipòsits d'emmagatzemament de les ciutats, situats en llocs elevats. Una vegada emmagatzemada, es distribueix per tota la ciutat a través d'uns conductes que es troben sota els carrers perquè l'aigua arribi a totes les llars. Des de la sala de telecomandament, s'envia l'aigua a casa, i controlem que surti en perfectes condicions. Perquè vosaltres pugueu beure, dutxar-vos, rentar-vos i moltes coses més.
   4. Clavegueram
    L'aigua que utilitzeu s'embruta i deixa de ser potable. Els desguassos recullen l'aigua que heu utilitzat a casa, a l'escola, i fins i tot de la pluja que cau a les ciutats. Però no podem deixar que aquesta aigua quedi bruta, hem de tornar-la a la natura neta una altra vegada. Per a això, portem l'aigua pels conductes del clavegueram a la planta depuradora.
   5. Depuració
    L'aigua residual arriba a la planta depuradora. Per netejar l'aigua realitzem un procés que s'anomena depuració. Separem allò que contamina l'aigua, com olis, restes de menjar, paper... Per fer-ho, deixem l'aigua bruta reposant en unes basses de manera que les coses més pesants que porta l'aigua cauen al fons.
    Després fem passar l'aigua per unes altres basses on viuen uns microorganismes que es mengen tota la brutícia. Aquesta aigua depurada la podem tornar a aprofitar per a altres usos.
   6. Reciclatge
    L'aigua depurada la podem utilitzar per regar els jardins de les vostres ciutats, els camps, apagar incendis, netejar els carrers...
   7. Restitució al medi natural
    L'aigua depurada que no es reutilitza es torna una altra vegada a la natura. D'aquesta manera, l'aigua torna al cicle natural de l'aigua.
 • Vaig a secundària

  • Coneixes el cicle urbà?

     Cicle urbà

   1. Captació
    L'aigua que consumim a les zones urbanes prové generalment dels rius, embassaments i pous pròxims o a certa distància de les poblacions. Actualment, a les zones costaneres on l'aigua és un recurs escàs, es capta aigua procedent del mar a través de les plantes dessalinitzadores.
   2. Potabilització
    Després de la captació, l'aigua arriba a la planta de potabilització. Les plantes de potabilització tenen un paper molt important en el cicle urbà de l'aigua. L'aigua que es capta de la natura normalment no és apta per al consum humà. A la planta de potabilització, l'aigua se sotmet a un seguit de tractaments físics, químics i microbiològics per assegurar que l'aigua, quan es distribueix a la ciutat, tingui la qualitat que les autoritats sanitàries exigeixen per a consum humà. La construcció i el manteniment d'una planta potabilitzadora són costosos però garanteixen una alta qualitat d'aigua per al consum humà.
   3. Transport i emmagatzematge
    Quan l'aigua ha rebut el tractament de potabilització, s'ha de fer arribar als usuaris finals. Generalment, s'emmagatzema en grans dipòsits per ser transportada posteriorment a través de grans canonades i centrals de bombament fins a les zones urbanes o rurals. Els dipòsits estan ubicats en cotes d'elevació per poder alimentar totes les cases del territori, utilitzant la mínima energia.
   4. Distribució
    L'aigua recorre el municipi a través de les canonades per abastar els habitatges, les escoles, les empreses... El centre de control i les estacions remotes garanteixen la qualitat i la quantitat d'aigua durant tot el subministrament.
    Centre de control
    Des d'aquest centre es pot controlar l'aportació d'aigua a tota la xarxa per adaptar-la a la demanda. Es controla també l'estat de la xarxa i les seves instal·lacions.
    El centre de control rep informació de les diferents estacions remotes del municipi. Gràcies a això, té informació sobre el consum i les anomalies que puguin anar sorgint a la xarxa al llarg del dia.
    Estacions remotes
    A la xarxa de subministrament, hi ha nombroses estacions remotes que controlen la qualitat de l'aigua durant tot el seu recorregut, i si és necessari, es corregeix la composició de l'aigua de manera que la potabilitat estigui sempre garantida.
   5. Consum
    L'aigua ja és a la teva aixeta amb total garantia de qualitat i quantitat. Ara és responsabilitat dels usuaris fer un ús responsable de l'aigua.
    Cal mantenir les instal·lacions interiors en bones condicions (aixetes que no degotin, cisterna sense pèrdues, electrodomèstics de baix consum, etc.) i no contaminar l'aigua amb abocaments al desguàs de productes contaminants com olis, medicaments, gases i altres productes que no siguin biodegradables. Aquests abocaments dificulten la depuració d'aigües i poden obstruir les canonades interiors i la xarxa de clavegueram.
   6. Clavegueram
    Una vegada s'ha utilitzat l'aigua, aquesta passa a ser aigua residual i es recull al clavegueram de la ciutat. El clavegueram és una xarxa de canonades que facilita la recollida d'aigües residuals (aigües brutes) i de l'aigua de pluja per conduir-les fins a les estacions de depuradores. En algunes ciutats, hi pot haver dues xarxes de recollides d'aigües, una per a l'aigua residual i una altra per a l'aigua de pluja, que la condueixen directament al medi natural.
   7. Depuració
    La depuració de les aigües residuals consisteix bàsicament a eliminar les impureses que s'han anat acumulant a l'aigua usada. És el pas previ per poder retornar-les al medi natural.
    La depuració redueix al mínim els riscos ambientals i permet reutilitzar part de l'aigua per a usos secundaris.
   8. Reciclatge
    L'aigua depurada no es pot beure perquè no té la qualitat de l'aigua potable, però es pot reutilitzar en activitats que no requereixen tanta exigència sanitària: regar parcs i jardins, netejar carrers, apagar incendis, etc.
    En el procés de depuració, es produeix una valorització dels residus generats pel mateix procés.
    Un subproducte generat en la depuració són els llots, que es poden reutilitzar com a adob per a l'agricultura, la regeneració de sòls (incendis forestals, etc.) o com a combustible per a les cimenteres. 
   9. Restitució al medi natural
    L'aigua depurada o regenerada que no s'aprofita es torna al medi natural, ja sigui un riu o el mar, a través de conduccions especials o emissaris submarins i procurant alterar el mínim possible els sistemes naturals on desemboquen.
  • Vols saber tots els detalls d'una planta potabilitzadora?

   • Planta potabilitzadora

    Planta potabilitzadora

    L'aigua que consumim a les zones urbanes prové generalment dels rius, embassaments i pous pròxims o a certa distància de les poblacions. Aquesta aigua natural no es pot beure, per a això necessita un sistema més o menys complex depenent del seu origen, per convertir l'aigua natural en aigua potable. A continuació es detallen totes aquelles fases d'una planta completa de potabilització.

    1. Captació
     L'aigua del medi natural arriba a la planta des de diferents punts de captació
    2. Desbast
     A la zona de desbast es retiren de l'aigua els sòlids més grans mitjançant un sistema de reixes que tenen incorporat un sistema automàtic de neteja.
    3. Tractament químic
     En aquesta fase s'afegeix a l'aigua un agent coagulant (normalment un metall trivalent) i un agent floculant (polielectròlit) que tenen com a missió agrupar les petites partícules en suspensió que porta l'aigua a fi que el seu pes sigui més gran i puguin sedimentar amb més facilitat. En aquestes basses hi ha uns remenadors perquè l'aigua es barregi de manera uniforme.
    4. Decantador
     L'aigua passa al decantador, on es queda quieta i d'aquesta manera les partícules sòlides formades en l'etapa anterior poden sedimentar al fons. Els fangs ón retirats del fons i l'aigua més neta puja a la superfície i passa a l'etapa següent.
    5. Filtració
     L'aigua circula per un filtre de sorra per eliminar les restes que encara hi queden. Les sorres es dipositen en un tanc amb forma de piràmide invertida, de manera que les més gruixudes se situen a dalt i les més fines a baix. En algunes plantes hi ha també un filtre de carbó actiu que elimina, a més a més, les olors i els sabors de l'aigua. Per netejar els filtres, es fa circular de manera periòdica un fort corrent d'aigua en sentit contrari i es recullen les aigües brutes per tractar-les posteriorment.
    6. Desinfecció
     Un vegada filtrada, l'aigua passa a un dipòsit on es desinfecta afegint-hi clor. Aquest gas s'afegeix en dosis petites, però suficients per poder eliminar tots els bacteris perjudicials que pugui portar l'aigua. Es requereixen 30 minuts, entre l'aigua i el clor, abans que pugui ser distribuïda a la xarxa. L'aigua que surt de la planta s'analitza periòdicament per garantir que durant tot el recorregut per la xarxa de distribució no han aparegut microorganismes, i per tant, que compleix amb tota la normativa i que és perfectament potable.
    7. Emmagatzematge
     Generalment a totes les poblacions, hi ha un o més dipòsits d'aigua adequats a les necessitats de la població, que permeten un subministrament ininterromput i asseguren les reserves d'aigua.
    8. Distribució i consum
     Des dels dipòsits, l'aigua es distribueix per mitjà d'una xarxa de conduccions als habitatges i les indústries per al seu ús i consum. L'aigua arriba per gravetat o bé és impulsada per bombes d'aigua que la impulsen cap a la xarxa de transport, i des d'allà, fins a tots els punts de consum.
   • Planta depuradora

    Planta depuradora

    L'aigua que hem utilitzat arriba a través de les xarxes de clavegueram a les estacions depuradores i conté residus i substàncies contaminants. La funció de les depuradores és eliminar la contaminació i la brutícia de l'aigua residual, i retornar-la a la natura en les millors condicions.
    El aigua depurada es pot utilitzar o bé es torna als rius o el mar, tancant el cicle natural de l'aigua.

    1. Desbast
     L'aigua passa a través d'un sistema de reixes per eliminar els residus sòlids més grossos.
    2. Desarenament/desgreixatge
     En un tanc, l'aigua es remou contínuament i s'injecta aire a pressió. Els greixos surten i es recullen a la superfície. Les sorres cauen al fons i també es recullen. Després s'afegeixen a l'aigua productes químics que la preparen per a tractaments posteriors.
    3. Decantació primària
     Als decantadors, l'aigua circula molt lentament. Els materials que estan en suspensió cauen al fons i formen els fangs més densos. L'aigua més neta surt a la superfície.
    4. Tanc d'aeració o reactor biològic
     En aquest tanc, viuen milions de microorganismes que utilitzen la matèria orgànica dissolta per nodrir-se, alhora que l'eliminen de l'aigua. A l'interior, es bomba aire perquè els microorganismes tinguin l'oxigen que necessiten per viure.
    5. Decantació secundària
     Els microorganismes que viuen als tancs d'aeració tendeixen a viure agrupats i a formar grumolls. Als decantadors secundaris, l'aigua circula tan lentament que aquests grumolls cauen al fons i formen fangs més densos. L'aigua més neta surt a la superfície.
    6. Tractament terciari
     Aquest tractament deixa l'aigua en condicions de ser reutilitzada per a altres usos. Aquest tractament, semblant al d'una potabilitzadora, inclou els processos de: 
     -Precloració
     -Tractament químic
     -Filtració
     -Postcloració
    7. Reutilització
     L'aigua depurada es pot fer servir per al regatge de zones verdes com parcs, jardins o camps esportius, per a la regeneració d'aqüífers i per a usos agrícoles o industrials.

Cicle de l'Agua - Santa Coloma de Farners

El cicle urbà de l’aigua
al teu municipi


Santa Coloma de Farners


Vista en miniatura