Tarifes

Text introductori tarifes

Els preus del servei de l'aigua s'elaboren tenint en compte les característiques específiques de cada servei, els seus costos de gestió i la legislació vigent. Aquest preu correspon al cost de la gestió del servei de subministrament d'aigua.

L'aigua és un bé de titularitat pública, per la qual cosa és l'administració competent, normalment els ajuntaments, qui s'encarrega de fixar els preus del servei.

Els factors que determinen el preu de l'aigua a cada municipi són diversos: l'escassetat o abundància de recursos hídrics del territori; l'origen de l'aigua (subterrània, superficial, de mar) i el seu cost d'extracció i tractament; la mida i el tipus de nucli urbà (ciutats compactes o disseminades); l'estat de les infraestructures; els criteris que s'adopten per finançar el seu manteniment, i altres factors com la qualitat del servei, l'eficiència, l'experiència, la tecnologia, la innovació, la qualificació i la formació del personal, etc.

Editor de continguts

groupid: 9304276, currentGroupId: 9304276

Servei municipal d'aigua de Santa Coloma de Farners

 • Servei d'aigua

   Aplicació des del 01/01/2019

  La factura inclou el concepte AIGUA, que es compon per dues parts, una de fixa denominada quota i una part variable o consum. La part fixa és la que paguen tots els usuaris, hagin o no hagin consumit aigua, com a contribució als costos fixos de gestió del servei d’aigua. La part variable correspon al consum de cada immoble i, sobre aquest consum, s’apliquen tarifes creixents, en funció dels trams definits a l’estructura tarifària del municipi. Els ingressos recaptats per aquest darrer concepte es destinen a la compra i/o captació d’aigua, la potabilització, el control sanitari permanent, la distribució d’aigua a la pressió adequada, i també al manteniment de les instal·lacions i el servei d’atenció a l’usuari.

  Quota fixa de servei Preus
  General  
  Fins a comptador de 13 mm 3,9458 €/unitat de consum/mes
  Comptador de 20 mm 9,0445 €/unitat de consum/mes
  Comptador de 25 mm 11,8812 €/unitat de consum/mes
  Comptador de 30 mm 14,7179 €/unitat de consum/mes
  Comptador de 40 mm 20,3917 €/unitat de consum/mes
  Comptador de 50 mm 31,7385 €/unitat de consum/mes
  Comptador de 65 mm 45,9221 €/unitat de consum/mes
  Comptador de 80 mm 60,1059 €/unitat de consum/mes
  Comptador de 100 mm 82,7999 €/unitat de consum/mes
  Tarifa social (50% dte.) 1,9729 €/unitat de consum/mes
  Comptadors generals (*) 3,9458 €/unitat de consum/mes
  Pels comptadors generals s'aplicaran tantes quotes de 13 mm com habitatges o unitats de consum hi hagin associades.  
  Consum Preus
  Domèstic  
  Fins a 9 m3/unitat de consum/mes 0,1159 €/m3
  De 9 a 15 m3/unitat de consum/mes 0,5296 €/m3
  De 15 a 24 m3/unitat de consum/mes 1,5763 €/m3
  Excés de 24 m3/unitat de consum/mes 2,1911 €/m3
  Tarifa social (50% dte.) 0,0580 €/m3
  Industrial  
  Fins a 9 m3/unitat de consum/mes 1,0246 €/m3
  Excés de 9 m3/unitat de consum/mes 1,0246 €/m3
  Obres i altres eventuals  
  Fins a 9 m3/unitat de consum/mes 1,4244 €/m3
  Excés de 9 m3/unitat de consum/mes 1,4244 €/m3
 • Conservació de comptador

  Aplicació des del 01/01/2019 

  La recaptació obtinguda per aquest concepte es destina al manteniment de l'equip de mesura. El control dels equips de mesura és essencial per tal d'assegurar la qualitat del servei. Els equips que presenten incidències se substitueixen i es promou la instal·lació dels models de comptador més innovadors que permeten la telelectura.

  Tipus Preu
  Comptador

   

  De fins a 13 mm 0,7206 €/mes
  De 20 mm 7,1087 €/mes
  De 25 mm 10,6629 €/mes
  De 30 mm 14,2030 €/mes
  De 40 mm 21,3044 €/mes
  De 50 mm 35,5430 €/mes
  De 65 mm 53,3146 €/mes
  De 80 mm 71,0861 €/mes
  De 100 mm 99,5206 €/mes
 • Conservació de clavegueram

  Aplicació des del 01/01/2019 

  A la factura de l'aigua s'inclou el concepte de clavegueram, per tal de compensar els costos de gestió del servei de gestió de la xarxa municipal de clavegueram.

  Consum Preu
  General  
  Fins a 9 m3/unitat de consum/mes 0,2204 €/m3
  Excés de 9 m3/unitat de consum/mes 0,2204 €/m3

  En aquells supòsits que s'utilitzi el servei de clavegueram municipal, però que el subjecte passiu no estigui connectat a la xarxa d'abastament d'aigua potable, la quota tributària es determinarà en funció d'una tarifa única, per trimestre de 4,2675€.

 • Cànon de l'aigua

  És un tribut de recaptem per compte de l'Agència Catalana de l'Aigua, organisme dependent de la Generalitat de Catalunya. Inclou una part fixa o mínim i una part variable en funció del consum, que es factura a preus creixents. La Generalitat destina la recaptació d'aquest tribut a la inversió i explotació dels sistemes de sanejament, els embassaments i la resta d'infraestructures de producció i transport d'aigua de Catalunya, a la prevenció en origen de la contaminació, i als costos de planificació hidrològica, inspecció i control d'aigües. La taxa es publica al DOGC i a la web de l'Agencia Catalana de l'Aigua.